ArrowLeftIcon

Wróć do strony głównej

"Stworzenie zaawansowanej, mobilnej e-usługi MobRM, obejmującej społecznościowy system kreujący zaufanie firm"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektrycznej.

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Beneficjent: ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków
Nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-02-302/13-00
Całkowita Wartość projektu: 790 700,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR 470 466,50 zł
Wartość dofinansowana w formie dotacji celowej: 83 023,50 zł
Innowacyjna Gospodarka Dolny Śląsk EU

CELE PROJEKTU:

Dzięki podjętym działaniom zrealizowane zostaną cele projektu wpisujące się w zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego jak również Strategi ZIT WroF.

Głównymi celami projektu jest rozszerzenie działalności firmy o klientów z rynków zagranicznych. Celem szczegółowym w wypadku przedmiotowego projektu będzie wdrożenie krótkookresowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, który wskaże najważniejsze kierunki rozwoju firmy pod kątem internacjonalizacji w zakresie promocji na rynkach zagranicznych i działań niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia eksportu.

Cel główny i szczegółowy projektu pokrywają się z osią priorytetową, działaniem i podziałaniem w ramach którego realizowany jest projekt czyli: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, 1.4.B c: projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Głównym celem firmy będzie wdrożenie przedmiotowej strategii, która wskazuje nowe możliwości działania w przedsiębiorstwie i pozwoli na przygotowanie firmy do działania na rynkach zagranicznych. Pozwoli to firmie na stworzenie nowego modelu biznesowego w oparte w dokumencie wskazania.

Ogólny cel wiąże się z celami i planowanymi wskaźnikami działania 1.4. RPO woj. dolnośląskiego oraz strategi ZIT WrOF :

Zwiększenie wielkości eksportu przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego poprzez m.in. zawieranie nowych kontraktów handlowych z partnerami/odbiorcami produktów i usług z zagranicy.

Promocja województwa poprzez eksport wysoko innowacyjnych produktów przez podmiot prowadzący działalność na terenie Wrocławia.

Dzięki udziałowi w przedmiotowym działaniu firma zwiększy swoją rozpoznawalność na rynkach międzynarodowych co przełoży się na rozpoczęcie działalności eksportowej i zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów i usług.

EFEKTY PROJEKTU:

Efektem projektu będzie wejście z usługami na rynek brytyjski, co pośrednio pozwoli zaistnieć z usługami na pozostałych rynkach anglojęzycznych oraz większości rynków świata. Pozyskanie klientów z Wielkiej Brytanii będzie krokiem do świadczenia usług w skali globalnej (brak jest znaczących przeszkód do dalszej ekspansji poza tematycznym dostosowaniem kolejnych szablonów do wymogów innych rynków). Wnioskodawca zakłada podpisanie co najmniej 30 nowych kontraktów z partnerami zagranicznymi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 200 000,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych, związanych z realizacją Projektu wynosi 162 601,63 PLN.

DIP przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie, w kwocie nieprzekraczającej 138 211,38 PLN, stanowiącej 85,00% wydatków całkowitych kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent wniesie wkład własny na realizację Projektu w wysokości w 24 390,25 PLN, a środków własnych w wysokości 61 788,62 PLN.


Ulan Systems Wojciech Andruszków realizuje projekt

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa i promocja marki produktowej BOWEE” w ramach poddziałania 3.3.3

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Baner dotacji Unii Europejskiej

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest aktywna promocja marki produktowej firmy czyli platformy internetowej BOWWE za pośrednictwem uczestnictwa w imprezach targowych, misji gospodarczych oraz przy szerokiej promocji usług firmy w kanałach elektronicznych.

W rezultacie przedsięwziętych w ramach niniejszego projektu działań marka BOWWE zyska na rozpoznawalności na rynkach zagranicznych, skutkiem czego nastąpi wzrost obrotów handlowych. Bezpośrednim rezultatem podjętych działań będzie wzrost przychodów z tytułu działalności eksportowej.

W toku realizacji projektu firmie przyznana zostanie dotacja, która przeznaczona będzie na realizację zadań mających na celu internacjonalizację przedsiębiorstwa. Zrealizowane zostaną wszystkie wskazane w projekcie zadania. Pozyskani zostaną nowi kontrahenci biznesowi.

Pośrednim celem realizowanym w ramach projektu będzie promocja Marki Polskiej Gospodarki i Polski jako miejsca gdzie powstają wysokiej klasy, innowacyjne produkty i usługi z branży IT/ICT.