REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Serwis internetowy działający pod adresem www.bowwe.com prowadzony jest przez Wojciecha Andruszków wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dąbrowskiego 42; 50-457 Wrocław, NIP: 8971647346, REGON: 021199525, adres email: hello@bowwe.com, telefon kontaktowy: +48 5 3007 3007.
b. Serwis internetowy działającego pod adresem www.bowwe.com ma na celu umożliwienie korzystania z kreatora stron WWW pozwalającego na korzystanie z aplikacji do tworzenia stron internetowych na potrzeby swoje lub innych osób oraz prezentacji stworzonych stron internetowych w sieci Internet.
c. Serwis internetowy www.bowwe.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
d. W ramach Serwisu udostępniana jest usługa kreatora stron WWW polegająca na korzystaniu z aplikacji służącej do tworzenia stron WWW oraz prezentacji stworzonej strony internetowej w sieci Internet.
e. Usługa kreatora stron WWW możliwa jest do realizacji w wersji darmowej bądź odpłatnej. Natomiast w ramach wersji odpłatnej kreatora stron WWW usługa realizowana jest w ramach wybranego Pakietu.
f. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji.

II. DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe określenia oznaczają:
a. Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego działającego pod adresem www.bowwe.com, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami;
b. Regulamin – oznacza Regulamin serwisu internetowego działającego pod adresem www.bowwe.com oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin;
c. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada w Serwisie swoje konto Administratora;
d. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Użytkownikiem;
e. Strona WWW – Strona internetowa utworzona przy pomocy Serwisu;
f. Administrator – Użytkownik posiadający dostęp do Panelu Administratora. Administrator może edytować wybrane Strony WWW za pomocą Panelu Kreator Stron WWW. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto Administratora;
g. Okres Abonamentu - oznacza okres trwania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, w którym świadczona jest usługa kreatora stron WWW;
h. Odpłatna wersja kreatora stron WWW – wersja kreatora stron WWW wybrana przez Użytkownika, za którą pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem;
i. Darmowa wersja kreatora stron WWW - wersja kreatora stron WWW wybrana przez Użytkownika, za którą nie jest pobierana opłata;
j. Dodatkowe Opcje - widgety wybierane dodatkowo przez Uzytkownika do wybranego Pakietu;
k. Pakiet - wariant opłatnej wersji kreatora stron WWW wybrany przez Użytkownika;
l. Data dokonania płatności za usługę - jest to data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Właściciela Serwisu;
m. Właściciel Serwisu – Wojciech Andruszków prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dąbrowskiego 42; 50-457 Wrocław, NIP: 8971647346, REGON: 021199525, adres email: hello@bowwe.com, telefon kontaktowy: +48 5 3007 3007.

III. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Akceptując Regulamin Użytkownik:
- oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub że posiada zgodę rodziców lub innych prawnych opiekunów na korzystanie z Serwisu i zna wynikające z tego faktu prawa i obowiązki;
- w razie tworzenia konta dla innego podmiotu, aniżeli dla siebie, oświadcza, że posiada zgodę tego podmiotu na założenie dla niego konta, jak i jego oświadczenie o przestrzeganiu przez ten podmiot postanowień Regulaminu. Zakładając konto dla innego podmiotu, Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż posiada takie zgody i jest je w stanie okazać na każde wezwanie Właściciela Serwisu.
- wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z kontem i działalnością Użytkownika w Serwisie, jak również newslettera;
- oświadcza, że podaje prawdziwe dane osobowe;

Nadto zabronione jest:
korzystanie z Serwisu poprzez interfejs inny niż dostarczony przez Właściciela Serwisu,
rozprzestrzenianie szkodliwego oprogramowania,
podejmowanie prób bezprawnego uzyskania danych innych Użytkowników (w tym za pomocą specjalnego oprogramowania),
zbieranie danych innych Użytkowników,
podejmowanie działań mogących naruszyć prawa lub dobra osobiste innych Użytkowników, Serwisu, osób trzecich,
zamieszczanie treści niezgodnych z prawem lub ich propagowanie,
testowanie działania Serwisu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, autoryzacji dostępu do danych zawartych w Serwisie,
podejmowanie prób poznania kodu źródłowego, którego właścicielem jest Właściciel Serwisu, w tym dokonywanie dekompilacji, programowanie zwrotne
kopiowanie elementów Serwisu, w tym elementów graficznych, skryptów itd.
podejmowanie prób zakłócenia funkcjonowania Serwisu, w tym poprzez wprowadzanie oprogramowania,
tworzenie w Serwisie więcej niż jednego konta Administratora dla swojej osoby,

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych zakazów.

IV. ZAMAWIANIE USŁUGI KREATORA - REJESTRACJA

1) Użytkownik przez wypełnienie elektronicznego wniosku zamówienia usługi znajdującego się w Serwisie dokonuje zamówienia usługi kreatora stron WWW oraz prezentacji stworzonych stron internetowych w sieci Internet.
2) Złożenie zamówienia na odpłatną wersję usługi kreatora stron WWW jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu o świadczenie usługi kreatora stron WWW na zasadach określonych w Regulaminie przez okres trwania wykupionego Abonamentu.
3) Zawierając umowę na podstawie Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę bądź przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej przy wersji odpłatnej usługi kreatora stron WWW lub rozpoczynając korzystanie z Serwisu w ramach darmowej wersji kreatora stron WWW) Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
4) W przypadku wybrania przez Użytkownika odpłatnej wersji kreatora stron WWW, Właściciel Serwisu zobowiązuje się do aktywowania usługi kreatora stron WWW zgodnie z warunkami wskazanymi w zamówieniu po dokonaniu płatności przez Użytkownika i po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie Właściciela Serwisu.
5) W celu korzystania z kreatora stron WWW Użytkownik każdorazowo musi dokonać logowania w Serwisie.

V. TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STRON WWW

1) Administratorzy są uprawnieni do tworzenia i administrowania Stronami WWW.
2) Tworzenie Stron WWW odbywa się wyłącznie za pomocą środków technologicznych dostępnych Administratorowi w Serwisie.
3) Administrator ma prawo do utworzenia w wersji darmowej kreatora stron WWW wyłącznie jednej strony WWW i jej opublikowania.
4) W przypadku wyboru wersji odpłatnej kreatora stron WWW liczba stron możliwych do utworzenia kreatorem stron WWW zależy od wybranego Pakietu.
5) Dostępność przestrzeni dyskowej stworzonej przy użyciu kreatora stron WWW jest uzależniona od wybranego przez Użytkownika Pakietu i wynosi odpowiednio 500 MB / 1 GB / 3 GB.
6) W przypadku wersji darmowej kreatora stron WWW dostępność przestrzeni dyskowej stworzonej bezpłatnej strony WWW wynosi 300 MB.
7) W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru płatnej wersji strony WWW, do jej uruchomienia konieczne jest dokonanie płatności.
8) Administrator ma możliwość dokonywania modyfikacji wyglądu (formy), treści, jak i ustawień stworzonej strony WWW, a następnie jej ponownej publikacji. Jednakże zaznaczyć należy, iż po dokonaniu ponownej publikacji nie będzie możliwe powrócenie do poprzedniego wyglądu strony WWW.
9) Dokonywanie przez Administratora modyfikacji strony WWW jest możliwe jedynie za pomocą kreatora stron WWW i w zakresie jaki on to umożliwia. Modyfikowanie stron WWW w inny sposób Administrator dokonuje na własne ryzyko i odpowiedzialność.
10) Administrator nie jest uprawniony do kopiowania stworzonej za pomocą kreatora strony WWW i umieszczania jej w Internecie za pomocą innej usługi.

VI. PŁATNOŚCI

1) Użytkownik może wybierać pomiędzy darmową albo odpłatną wersją kreatora stron WWW.
2) W ramach odpłatnej wersji kreatora stron WWW Użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy przygotowanymi Pakietami, jak i dobrać do wybranego Pakietu Dodatkowe Opcje.
3) Wysokość opłat za usługi odpłatnej wersji kreatora stron WWW obliczana jest według wybranego przez Użytkownika Pakietu, jak i doliczane są do niej dobrane przez Użytkownika Dodatkowe Opcje.
4) Charakterystyka Pakietów oraz Dodatkowych Opcji znajduje się w zakładce Cennik.
5) W przypadku wyboru przez Użytkownika odpłatnej wersji kreatora stron WWW niezbędne jest dokonywanie płatności na początku każdego kolejnego okresu rozliczeniowego (“z góry”). W przypadku braku płatności w tym terminie usługa kreatora stron WWW zostanie zablokowana a strona internetowa nie będzie prezentowana w sieci Internet.
6) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, jednakże zmiana taka nie obejmuje cen usług dotychczas zamówionych i opłaconych, chyba że modyfikacja ceny związana jest z inflacją.
7) Płatności należy dokonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.
8) Płatności obsługiwane są przez podmiot wskazany w zakładce Cennik.
9) Faktura tytułem świadczenia usługi wystawiana jest na dane Użytkownika podane podczas składania Zamówienia. Faktura wystawiana jest w terminie do 14 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu.
10) Użytkownikowi faktury będą dostarczane w wersji elektronicznej, chyba że wyrazi wolę otrzymywania ich w wersji papierowej.
11) Datą dokonania płatności za usługę jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Właściciela Serwisu.

VII. ZMIANA PAKIETU

1) W trakcie trwania okresu Abonamentu Administrator za dodatkową opłatą ma możliwość zmiany dotychczasowego Pakietu na inny pakiet o wyższej cenie (o ile taki istnieje) bądź też może dobrać Dodatkowe Opcje (o ile takie istnieją).
2) Zmiana Pakietu na inny o wyższej cenie lub dobranie Dodatkowych Opcji jest możliwe po dokonaniu zgłoszenia woli zmiany na adres email: hello@bowwe.com
3) Zmiana Pakietu będzie aktywna po dokonaniu płatności za usługę w ramach pakietu o wyższej cenie.
4) Zmiana Pakietu na inny o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu trwającego okresu Abonamentu. W przypadku wyboru tego Pakietu zostaną zablokowane wszystkie funkcje nie wchodzące w jego skład.

VIII. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

1) W trosce o dbałość o wysoką jakość świadczonych usług Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji oprogramowania na serwerach, za pomocą których świadczona jest usługa.
2) Nadto Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi związanych z obsługą i konserwacją systemu. Przerwy będą możliwie krótkie i w czasie najmniejszego obciążenia Serwisu a Użytkownik zostanie o nich poinformowany.

IX. UPRAWIENIA WŁAŚCICIELA SERWISU I UŻYTKOWNIKA

1) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do emisji treści reklamowych na zrealizowanych za pomocą darmowej wersji kreatora stron WWW.
2) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania tzw. hyperlinków do innych witryn nie należących do Właściciela Serwisu lub nie podlegających jego kontroli.
3) Klient wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej stworzonej z wykorzystaniem usługi kreatora stron WWW oznaczenia „Copyright ©„ lub innego oznaczenia wskazującego na serwis, ofertę lub usługę, z wykorzystaniem której Użytkownik stworzył stronę WWW.
4) Usunięcie oznaczeń, o których mowa w poprzednim punkcie, możliwe jest tylko na specjalną prośbę klienta oraz wyłącznie po dokonaniu przez niego opłaty w wysokości 100 USD (słownie: stu dolarów amerykańskich) na rachunek Właściciela Serwisu.
5) Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie utrwalonego obrazu, wizerunku i treści części lub całości strony stworzonej przez Użytkownika za pomocą Serwisu, nieodpłatnie w celach reklamowych i promocyjnych dotyczących Serwisu, w tym m. in. poprzez publikację w internecie na stronach Serwisu lub portalach społecznościowych.
6) W przypadkach niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa działania Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub działań Użytkownika mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Właściciel Serwisu ma prawo do:
- zablokowania Strony WWW i konta Użytkownika do wyjaśnienia sprawy;
- skasowania konta Użytkownika ignorującego wezwania do usunięcia lub zaprzestania naruszenia.

X. REKLAMACJE

1. Reklamacja Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do Własciciela Serwisu na adres poczty elektronicznej: hello@bowwe.com i wskazywać:
a. dane Użytkownika, które umożliwią skontaktowanie się z nim;
b. usługę, której reklamacja dotyczy;
c. szczegółowy opis zarzutów do wskazanej usługi (w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości) oraz okoliczności je uzasadniające;
Podanie jak największej ilości informacji ułatwi i przyspieszy rozpoznanie reklamacji.
2. Właściciel Serwisu bądź osoba przez niego do tego upoważniona ustosunkuje się niezwłocznie do reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsumentowi zawierającemu umowę o świadczenie usług kreatora stron WWW, w związku z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r.) (zwana dalej Prawa konsumenta) nie przysługuje wynikające z art. 27 Prawa Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. („Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (...)”).

XII. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

1. Umowa o świadczenie usługi kreatora stron WWW zawierana jest co do zasady na czas określony równy okresowi Abonamentu.
2. Umowa o świadczenie usługi kreatora stron WWW ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Abonamentu.
3. Przed upływem okresu Abonamentu właściciel Serwisu może wysłać za pomocą poczty elektronicznej do Użytkownika informację o upływie okresu Abonamentu i możliwości jej przedłużenia, jak i informacją o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi.
4. Użytkownik dokonuje przedłużenia trwania Umowy dokonując wpłaty na rachunek bankowy Właściciela Serwisu, tytułem świadczenia usługi przez kolejny okres Abonamentu.
5. Po dokonaniu płatności tytułem świadczenia usługi przez kolejny okres Abonamentu, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres Abonamentu liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentu.
6. Wraz z zakończeniem umowy o świadczenie usługi kreatora stron WWW zostanie zablokowany dostęp do usługi a stworzona strona WWW nie będzie publikowana w sieci Internet. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych zgromadzonych w ramach usługi i usług dodatkowych przez okres kolejnych 3 (trzech) lat.
7. Po dokonania płatnosci za usługę tytułem świadczenia usługi przez kolejny okres Abonamentu dostęp do usługi zostanie ponownie odblokowany.
8. Właściciel Serwisu będzie uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usługi kreatora stron WWW w przypadku, gdy:
a. Administrator istotnie naruszy postanowienia umowy,
b. Administrator będzie korzystał z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi w Regulaminie zasadami,
c. Administrator będzie działał na szkodę Właściciela Serwisu, innych Administratorów i Użytkowników Serwisu lub pozostałych Użytkowników sieci Internet.
9. Administrator uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie usługi w przypadku gdy:
a. Właściciel Serwisu istotnie naruszy postanowienia umowy.
10. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.

XIII. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Właściciel Serwisu oświadcza, że:
przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do projektu graficznego wykorzystywanego w Serwisie,
jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z Serwisu zgodnie z postanowieniami i w zakresie określonym w Regulaminie,
udzielenie wyżej wskazanej licencji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
2. Z chwilą założenia konta w Serwisie, Właściciel Serwisu udziela Użytkownikowi czasowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu graficznego wykorzystywanego w kreatorze stron WWW.
3. Udzielona licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z kreatora stron WWW w sposób opisany w Regulaminie.
4. Udzielona licencja nie upoważnia Klienta w szczególności do:
oferowania do odsprzedaży usługi kreatora stron WWW, jak i stworzonej za jego pomocą strony WWW,
kopiowania oraz dokonywania modyfikacji w systemie informatycznym, który jest udostępniany w ramach usługi kreatora stron WWW,
kopiowania projektu graficznego udostępnianego w usłudze kreatora stron WWW do jego dalszej odsprzedaży,
przenoszenia praw wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie bez zgody Właściciela Serwisu,
kopiowania elementów Serwisu i wykorzystywanie ich w innych Serwisach, aplikacjach, opracowaniach itd.
5. W razie nieprawdziwości jakiegokolwiek oświadczania zawartego w ust. 1 powyżej, Właściciel Serwisu dokona zwrotu całości wniesionej przez Użytkownika opłaty za usługę kreatora stron WWW. Zwrot opłat nie wyłącza uprawnienia Użytkownika będącego Konsumentem do dochodzenia innych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W przypadku opisanym w ust. 5 niniejszego przepisu całkowita odpowiedzialność Właściciela Serwisu wobec Użytkownika nie przekroczy wniesionej przez Użytkownika na rzecz Właściciela Serwisu opłaty. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.

Promocja ważna jeszcze:

Godziny

Minuty

Sekundy

Niepowtarzalna oferta tylko przez 48 godzin!

TYLKO TERAZ: 3 lata za mniej niż 1 rok!

Oferta dla nowych kont na najlepszy kreator wg użytkowników AppSumo

TYLKO TERAZ PRZEZ 48H: oferta na 3 lata za mniej niż 1 rok!
price background
oszczędź aż
2 953 zł
sprawdź teraz
bowwe robot